תנאים לקליטה ישירה

תנאים כלליים לקליטת שידורי הערוץ הישראלי

 1. .הגדרות
  למונחים הבאים תהיה המשמעות הנקובה לצדם אלא אם הקשר הדברים מלמד אחרת:

  1. " .דמי המנוי" – התשלום בעבור השירות לתקופת השירות הראשונית ולכל תקופת הארכה, לפי העניין. הסכום
   לתשלום ייקבע על פי מחירון החברה שבתוקף במועד ביצוע כל תשלום.
  2. " .ההסכם" – טופס הזמנת השירות והתנאים הכללים המפורטים במסמך זה.
  3. " .החברה" – איי.וי.פי. אייבורי וידאו פרודקשנס בע"מ ח.פ. 512212028.
  4. " .הכתובת" – כתובתו של המנוי, אשר פרטיה נמסרו למוקד החברה טלפונית, וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי
   המנוי, בהודעה למוקד החברה.
  5. " .הליך האימות" – אישור המנוי כי קיבל לידיו את הכרטיס החכם תוך מסירת פרטי אימות לשביעות רצון
   החברה.
  6. " .המנוי" – מקבל השירות אשר פרטיו מופיעים בטופס הזמנת השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
  7. " .הערוץ הישראלי" – ערוץ טלוויזיה בשפה העברית המשודר למנויים ברחבי העולם, מחוץ לישראל
  8. " .הפסקת השירות" – הפסקה מוחלטת של השירות למנוי.
  9. " .השירות" – שידורי הטלוויזיה של הערוץ הישראלי ברחבי העולם, מחוץ לישראל.
  10. " .כרטיס חכם" – כרטיס המאפשר פענוח של שידורי הערוץ הישראלי
  11. " .ניתוק שירות" – הפסקה זמנית של השירות.
  12. " .ציוד הקליטה" – כל הציוד הנדרש לקליטת הערוץ הישראלי, לרבות צלחת לקליטת שידורי לווין וממיר
   דיגיטלי, ולמעט הכרטיס החכם.
 2. .תקופת ההסכם

  1. ההסכם יכנס לתוקפו עם קבלת אישור חברת האשראי בנוגע לפרטי כרטיס האשראי שימסרו על ידי המנוי לחברה לצורך
   תשלום דמי המנוי או דמי טיפול ומשלוח הכרטיס החכם, המוקדם שביניהם, ויעמוד בתוקפו לתקופה של 12 חודשים, אשר
   תתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות ומתחדשות בנות 12 חודשים כל אחת.
  2. על אף האמור לעיל, מניין הימים לעניין תקופת ההתקשרות הראשונית לא יחל עד למועד בו המנוי יקבל מהחברה את
   הכרטיס החכם ויבצע את הליך האימות.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ההסכם ו/או כל חלק ממנו בכל זמן, על ידי הודעה למנוי לפחות חודש לפני
   כניסת השינוי לתוקף. כמו כן, רשאית החברה לשנות ההסכם ו/או כל חלק ממנו בתום תקופת השירות הראשונית ו/או כל
   תקופת הארכה. הודעה למנוי תבוצע בדרכים המנויות בסעיף 5.7 להלן.
 3. הצהרות והתחייבויות המנוי

  1. המנוי מצהיר כי הפרטים אשר מסר לחברה הינם נכונים ומדויקים, לרבות פרטי כרטיס האשראי.
  2. המנוי מתחייב כי ישלם לחברה את דמי המנוי באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המנוי ו/או בכל צורת תשלום אחרת כפי
   שתקבע החברה מעת לעת. מוסכם על המנוי, כי לקראת כל מועד חידוש של ההסכם תחייב החברה את המנוי באמצעות פרטי
   החיוב שמסר לחברה, בגין דמי המנוי לתקופת החידוש הרלוונטית. המנוי מתחייב לשאת בכל הוצאות הגביה שיחולו,
   לרבות הוצאות משפטיות, במידה ומסיבה כלשהי התלויה ו/או הקשורה במנוי לא יתבצע התשלום בגין דמי השירות כאמור.
  3. המנוי מצהיר בזאת כי ידוע כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את דמי המנוי. שינוי זה יהיה תקף
   לגבי המנוי רק לגבי תקופת ההארכה הבאה של ההסכם, ולאחר שהמידע אודות השינוי יימסר למנוי בדרכים המנויות
   בסעיף 5.7 להלן.
  4. המנוי מסכים בזאת כי לדרישתה של כל רשות מוסמכת, אשר תבחן על ידי של היועץ המשפטי של החברה ותמצא תקפה,
   תעביר החברה את פרטיו המופיעים אצלה לאותה רשות מוסמכת, ללא כל צורך באישור המנוי ו/או בהודעה למנוי על
   העברת הפרטים.
  5. המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל התכנים המשודרים בערוץ הישראלי מוגנים מכח דיני זכויות יוצרים ומבצעים
   והוא מתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש בניגוד לאמור בהסכם בכלל, ובסעיף 4 להלן בפרט, ולא לפגוע בזכויות
   היוצרים והמבצעים בהם, לרבות אך לא רק על ידי העתקתם, מכירתם, העברתם לצד שלישי כלשהו, בין אם בתמורה ובין
   אם ללא תמורה, וכיו"ב.
 4. הכרטיס החכם וציוד הקליטה

  1. בעבור קבלת הכרטיס החכם והשימוש בו, לרבות משלוח הכרטיס החכם ודמי טיפול, ישלם המנוי תשלום חד פעמי על פי
   מחירון החברה שבתוקף במועד ביצוע התשלום. התשלום ישולם לחברה בעת ביצוע ההתקשרות לשם הזמנת השירות. תשלום זה
   לא יוחזר למנוי בכל מקרה.
  2. ידוע למנוי כי החברה יכולה לחסום ו/או לבטל את קליטת שידורי הערוץ הישראלי באמצעות הכרטיס החכם על ידי שימוש
   באמצעים טכנולוגיים מרחוק, ובמידה ויפר המנוי את הוראות הסעיפים לעיל, שומרת לעצמה החברה את הזכות לעשות
   שימוש באמצעים אלו.
  3. המנוי מתחייב כי יעשה שימוש בכרטיס החכם אך ורק לצורך צפייה בערוץ הישראלי, בכתובת, למטרות פרטיות ולא
   למטרות מסחריות כלשהן, אלא אם קיבל מראש ובכתב את אישור החברה.
  4. המנוי מתחייב כי יצפה בשידורי הערוץ הישראלי בעזרת הכרטיס החכם שנשלח אליו החברה, ושפרטיו אומתו בהליך
   האימות, בלבד.
  5. המנוי מתחייב כי לא יעביר לידי צד שלישי כלשהו את הכרטיס החכם. המנוי מצהיר ומסכים כי שימוש בלתי מורשה
   בכרטיס החכם ו/או כל ניסיון להעתיק, לפרק ולשכפל את הכרטיס החכם מהווים פגיעה אסורה בזכויות החברה.
  6. המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הכרטיס החכם הוא בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה. המנוי מתחייב כי לפי
   דרישת החברה במועד סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא, הוא יחזיר את הכרטיס החכם לחברה.
  7. המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מפעם לפעם את הכרטיס החכם ולבטל את
   הכרטיס החכם הקודם. היה ומכל סיבה שהיא לא הגיע למנוי הכרטיס החכם החדש, מוטלת עליו האחריות לפנות לחברה על
   מנת ליידעה על כך. החברה תעשה כל שביכולתה להודיע מוקדם ככל שניתן על החלפת הכרטיס החכם. לחברה תהיה הזכות
   לקבוע כי במקרה של החלפת מערכת הקידוד שהחברה עושה בה שימוש לצורך מתן השירות, העלות בגין החלפת הכרטיס, על
   פי מחירון החברה שבתוקף, תחול על המנוי, וזאת לגבי החלפה אחת של הכרטיס החכם בתקופה של 12 חודשים קלנדריים
   עוקבים. במקרה בו המנוי לא ישלם לחברה את עלות הכרטיס החכם החדש תוכל החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את
   תקופת השירות בפרק הזמן המשקף את עלות החלפת הכרטיס החכם לפי מחירון החברה שבתוקף או להימנע מלספק למנוי את
   הכרטיס החכם, שאז יוקפא מניין ימי תקופת השירות של המנוי והשירות יושעה עד למוקדם מבין ביצוע התשלום בגין
   הכרטיס החכם או 90 יום, ולאחר מכן תחודש מניין ימי תקופת השירות של המינוי.
  8. המנוי יודיע מיד לחברה על כל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או כל נזק שנגרם לכרטיס החכם. החברה תבטל את הכרטיס
   החכם האמור ותשלח למנוי כרטיס חכם חדש תוך פרק זמן סביר, ולחברה הזכות לגבות מהמנוי את עלות ההחלפה.
  9. במידה והכרטיס החכם אינו פועל, המנוי יודיע על כך מיד לחברה. החברה תבטל את הכרטיס האמור ותשלח למנוי כרטיס
   חכם חדש במקומו בתוך פרק זמן סביר. במידה והכרטיס החכם הגיע פגום למנוי מהחברה )כך שלא ניתן היה לעשות בו
   שימוש מלכתחילה(, החברה תשלח את הכרטיס החכם החלופי ללא חיוב. בכל מקרה אחר ו/או במקרה בו הכרטיס הפגום לא
   הגיע חזרה לחברה, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לגבות מהמנוי את עלות ההחלפה, על פי מחירון החברה באותה
   עת.
  10. בכפוף לאמור בסעיפים 8.4 ו- 9.4 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לכרטיס החכם ו/או לכל תקלה בו,
   למעט במקרה בו הכרטיס החכם הגיע פגום מהחברה למנוי.
  11. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי מתן השירות מותנה בהתקנת ציוד הקליטה ובלעדיו לא יהיה ביכולתו לקבל את השירות.
   מניין ימי תקופת השירות של המינוי יחל לאחר הפעלת הכרטיס החכם על ידי הלקוח. החברה רשאית להעביר למנוי רשימה
   של ספקים, דרכם ניתן לרכוש ציוד קליטה ו/או לבצע התקנות של ציוד זה. אין באמור לגרוע מהאמור בסעיף 12.4.
  12. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי דמי המנוי משתלמים בעבור השירות בלבד וכי השירות אינו כולל את אספקת ציוד הקליטה
   והכרטיס החכם ו/או כל חלק מהם ו/או כל התקנה של ציוד קליטה והכרטיס החכם ו/או כל חלק מהם.
  13. המנוי מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לציוד הקליטה המותקן בביתו ו/או בחצריו ולכרטיס החכם, וכי כל פעולה בקשר
   עם ציוד הקליטה והכרטיס החכם, לרבות התקנתם ו/או התאמתם לקליטת שידורי הערוץ הישראלי, לא יתבצעו ו/או יהיו
   באחריות החברה, וזאת אף אם בוצעו על ידי מתקין אשר החברה מסרה פרטיו למנוי. הזמנת כל מתקין כאמור הינה
   באחריותו הבלעדית של המנוי והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק כלשהו שייגרם למנוי.
 5. הגבלת אחריות החברה
  המנוי מצהיר, מסכים ומאשר כי:

  1. הוסבר לו וידוע לו כי החברה אינה מתחייבת באשר לתכנים אשר ישודרו בערוץ הישראלי ולשעות השידור בו וכי החברה
   שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח השידורים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הורדת והוספת תכנים ללוח
   השידורים, ללא כל צורך בהודעה מראש.
  2. הוסבר לו וידוע לו כי הערוץ הישראלי הינו ערוץ המשדר פרסומות במהלך ובין התוכניות.
  3. הוסבר לו טרם התקשרותו בהסכם כי איכות השידור של הערוץ הישראלי תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה,
   לרבות מערכות לווין, טיב ואיכות הציוד הביתי שברשותו ועוד. לפיכך, מוותר המנוי על כל טענה, זכות, דרישה או
   תביעה כנגד החברה או מי מעובדיה, מנהליה, בעליה, שלוחיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא, בקשר עם איכות השירות
   ו/או בגין כל תקלה אחרת שאינה בשליטת החברה.
  4. המנוי מוותר בזאת על כל טענה, זכות, דרישה או תביעה כנגד החברה או מי מעובדיה, מנהליה, בעליה, שלוחיה ו/או
   מי מטעמה, מכל סיבה שהיא, בקשר עם הפסקת השירות, בין לפרק זמן מסוים ובין באופן קבוע, וזאת בכפוף לאמור
   בסעיף 6 להלן.
  5. החברה, עובדיה, מנהליה, יועציה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה
   שייגרמו בכל דרך היא, במישרין או בעקיפין, לרבות נזק מיוחד ו/או תוצאתי ו/או עקיף ו/או עונשי ו/או מסתבר,
   אשר יגרמו למנוי ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מהשירות ו/או מניתוק השירות ו/או מהפסקת השירות, למעט נזק
   ישיר אשר נגרם בכוונת זדון.
  6. החברה רשאית להחליף את הלווין דרכו היא משדרת את הערוץ הישראלי ו/או את התדר בו היא משדרת, ללא צורך במתן
   הודעה מראש והמנוי מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין החלפת הלווין
   ו/או החלפת התדר ו/או כל הנובע מכך.
 6. .ניתוק השירות והפסקת השירות

  1. החברה תהיה רשאית לנתק או להפסיק את השירות למנוי במועד בו תמה תקופת השירות הראשונית או כל תקופת הארכה,
   למעט אם טרם מועד זה הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם לתקופה נוספת ושולמו על ידי המנוי דמי המנוי לתקופת
   ההארכה.
  2. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן תוכל החברה לנתק או להפסיק מיידית את מתן השירות למנוי, ובלבד
   שבמידה ומדובר בהפרה הניתנת לתיקון, תיתן החברה למנוי התרעה בת 7 ימים על כוונתה לעשות כן, ובמהלך 7 הימים
   האמורים לא יתקן המנוי את ההפרה, והמנוי לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין ניתוק או הפסקת השירות:

   1. התשלום בגין השירות לא יתבצע ו/או יבוטל מסיבה כלשהי.
   2. בכל מקרה בו יעשה בכרטיס החכם שימוש בניגוד להוראות ההסכם.
   3. בכל מקרה בו יפעל המנוי בניגוד להוראות סעיפים 3 ו/או 4 לעיל
   4. בכל מקרה בו יפר המנוי את הוראות ההסכם באופן יסודי.
   5. בכל מקרה בו הדבר נזקק לצורך הגנה על המערכת של החברה.
  3. החברה רשאית להפסיק את ההסכם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי על ידי מתן הודעה למנוי לפחות 30 ימים
   מראש. במקרה כאמור יהיה המנוי זכאי אך ורק להחזר חלק יחסי מדמי המנוי ששילם, וזאת בגין התקופה שנותרה עד
   לסיומו של ההסכם, ובלבד שלא אירע אחד מהמקרים המנויים בסעיף 2.6 לעיל.
  4. במידה והחברה תפסיק את מתן השירות למנויים בטריטוריה בה מצוי המנוי, מכל סיבה שהיא, תוכל החברה לחדול ממתן
   השירות למנוי. במקרה כאמור יהיה המנוי זכאי אך ורק להחזר חלק יחסי מדמי המנוי ששילם, וזאת בגין התקופה
   שנותרה עד לסיומו של ההסכם, ובלבד שלא אירע אחד מהמקרים המנויים בסעיף 2.6 לעיל.
  5. המנוי רשאי לבטל את ההסכם, בכל עת, על ידי הודעה בכתב או בעל פה לחברה. בגין הביטול המנוי יהיה זכאי אך ורק
   להחזר חלק יחסי מדמי המנוי ששילם, וזאת בגין התקופה שנותרה עד לסיומו של ההסכם, ובלבד שלא אירע אחד מהמקרים
   המנויים בסעיף 2.6 לעיל. במקרה של הודעת ביטול כאמור, ההסכם יסתיים בתוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת
   הביטול לחברה.
  6. הקפאת השירות

   1. בקשת מנוי להקפאת השירות תועבר עד 24 שעות לפני המועד הרצוי. הקפאת השירות תכנס לתוקפה תוך 48 שעות
    לכל המאוחר והכרטיס החכם יפסיק לפעול באותו מועד.
   2. לשם ביצוע ההקפאה על המנוי למסור לחברה את מספר הכרטיס החכם, מספר כרטיס אשראי איתו בוצעה רכישת
    השירות, שם וכתובת.
   3. זמן ההקפאה המינימלי הינו חודש אחד )1 ,)זמן ההקפאה המקסימלי הינו שלושה )3) חודשים.
   4. החברה תגבה מהמנוי, במעמד בקשת ההקפאה, דמי טיפול בגין ביצוע כל הקפאה לפי מחירון החברה, כפי שישונה
    על ידי החברה מעת לעת לפי החלטתה.
   5. על המנוי לעמוד בקשר עם נציגי החברה כדי לחדש את השירות, לצורך הפעלה מחדש של הכרטיס מחדש. הפעלת
    השירות מחדש תתבצע תוך שלושה ימי עסקים מפניית המנוי לחברה.
   6. תקופת מתן השירות למנוי תוארך בהתאם למשך ההקפאה בפועל, ותתווסף בסוף תקופת השירות הראשונית או
    תקופת ההארכה הנוכחית, לפי העניין.
  7. .עם סיום ההסכם על ידי מי מהצדדים, מכל סיבה שהיא, ייפסק מתן השירות מיידית.
 7. שונות

  1. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח ההסכם לכל
   צד שלישי שהוא ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר את
   זכויותיה ו/או התחייבויותיה מכוח ההסכם לכל צד שלישי שהוא, ללא צורך באישור המנוי, ובלבד שזכויות המנוי מכוח
   ההסכם לא יפגעו.
  2. על הסכם זה יחולו, והוא יפורש על פי, הוראות הדין הישראלי בלבד, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי
   הקבועים בהם. לבית המשפט המוסמך של תל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל תביעה או מחלוקת או עניין בקשר עם
   הסכם זה או הנובע ממנו. המנוי מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות,
   ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט.
  3. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב ויפורסמו באתר החברה.
  4. שיהוי או אי מימוש של זכות או תרופה כלשהי על ידי צד להסכם לא יחשב כויתור. מימוש חלק של זכות, סמכות, או
   תרופה כלשהי על ידי צד להסכם לא ייחשב כמיצויה, או כויתור על החלק שלא מומש.
  5. הודעה מהחברה למנוי יכול שתימסר באמצעות הערוץ הישראלי בפרסום בהיקף סביר עליו תחליט החברה ו/או באמצעות
   טלפון ו/או כתב ו/או פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות ולמספרי הטלפון והפקסימיליה שפרטיהם ניתנו לחברה
   בטופס הזמנת השירות, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי המנוי בהודעה לחברה. הודעה בכתב מהחברה תראה כאילו הגיעה
   ליעדה בתוך 7 ימים ממועד שיגורה בדואר.
  6. הודעה מהמנוי לחברה תימסר באמצעות טלפון 7998888-73-972 +ו/או בכתב בדואר רשום למשרדי החברה ברחוב התע"ש 20
   ,כפר סבא, ישראל ו/או בפקסימיליה 7998887-73-972 +ו/או בדואר אלקטרוני office@tin.tv
   ,או כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה בהודעה למנוי ו/או בפרסומי החברה.
  7. הוראות ההסכם מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
  8. רק הגרסה העברית של מסמך זה הינה הגרסה המחייבת ובכל במקרה של אי התאמות ו/או סתירות בין הגרסה העברית לגרסה
   האנגלית של מסמך זה, יחייב האמור בגרסה העברית.

9/2017 גירסה